Политика за поврат на средства

ПЗУ Аптека Мери Тетово ќе врши поврат на средствата на купувачот, доколку биде направена погрешна уплата со платежни картички преку веб продавницата Aptekameri.mk, а правото може да се оствари со доставување писмено барање и доказ за уплата, во кое ќе се наведе датум кога е извршена погрешната уплата и во кој износ.

Писменото барање, заедно со Трансакциска сметка на купувачот треба да се достават на следната е-маил адреса: [email protected].

Повратот на средства ќе биде извршен во период од 5 работни дена по достава на целосно писмено барање.